Οφθαλμοπλαστική Χειρουργική & Παθολογία

70.00

 

Συγγραφέας: Ευστάθιος Θ. Δετοράκης

Εκδότης: Εκδόσεις Νέον
ISBN:
9786185515065
Σελίδες:
316
Διαστάσεις:
21,00 x 29,00
Έτος έκδοσης:
2021
Εξώφυλλο:
Μαλακό

 

Περιγραφή

Περιεχόμενα

Πρόλογοι
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1. Ανατομία περιοφθαλμικών ιστών
Α. Οστεολογία οφθαλμικού κόγχου και παραρρινίων κοιλοτήτων
Α1. Περιγραφή, ποσοτικά στοιχεία και ανατομικές σχέσεις οφθαλμικού κόγχου
Α2. Στοιχεία ανατομικής της ρινικής και των παραρρινίων κοιλοτήτων
Β. Εξωφθάλμιοι μύες
Β1. Ανελκτήρας άνω βλεφάρου
Β2. Άνω και κάτω ταρσικός μυς (Muller) και τενονιοβλεφαρική περιτονία
Β3. Βολβοκινητικοί μύες
Β4. Σφιγκτήρας βλεφάρων
Β5. Μετωπιαίος μυς και άλλοι μιμικοί μύες
Γ. Επιπολής ανατομική βλεφάρων
Δ. Εν τω βάθει ανατομική βλεφάρων και κόγχου
Ε. Δακρυϊκός αδένας και αποχετευτική δακρυϊκή οδός
Στ. Διαφράγματα, λίπος και σύνδεσμοι κόγχου και βλεφάρων
Ζ. Αγγειακό και νευρικό σύστημα κόγχου
Η. Ιστολογικά Στοιχεία Επικουρικών Μορίων του Οφθαλμού
Θ. Nευροανατομία
Θ1. Οπτική οδός
Θ2. Άλλες εγκεφαλικές συζυγίες με οφθαλμολογικό ενδιαφέρον
Θ3. Σωματοαισθητικότητα κεφαλής
Θ4. Υπερπυρηνικός και διαπυρηνικός έλεγχος βλεμματικών κινήσεων
Θ5. Αυτόνομη οφθαλμική νεύρωση
Ι. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 2. Κλινική και παρακλινική οφθαλμοπλαστική εξέταση
Α. Ιστορικό
Β. Επισκόπηση
Γ. Ιατρική φωτογραφία
Δ. Ψηλάφηση
Ε. Ακρόαση
Στ. Επίκρουση
Ζ. Ειδικές εξεταστικές τεχνικές
Z1. Εξοφθαλμομέτρηση
Z2. Έλεγχος προσήλωσης και οφθαλμοκινητικότητας
Z3. Έλεγχος κοροκινητικότητας
Z4. Έλεγχος βλεφαρικής κινητικότητας
Z5. Έλεγχος δερματικής και κερατοειδικής αισθητικότητας
Z6. Έλεγχος δακρυϊκής έκκρισης
Z7. Πεδιομετρία
Z8. Έλεγχος χρωματικής αντίληψης
Η. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 3. Προετοιμασία και εξοπλισμός για τη διενέργεια
oφθαλμοπλαστικών επεμβάσεων
A. Προνάρκωση και αναισθησία
B. Προετοιμασία χειρουργικού πεδίου
Γ. Χρήση φωτισμού, μεγέθυνσης, βιντεοσκόπησης και ενδοσκόπησης
Δ. Χειρουργικά εργαλεία στις οφθαλμοπλαστικές επεμβάσεις
Ε. Μέθοδοι διατομής και αιμόστασης μαλακών ιστών
Ε1. Συμβατικά μαχαιρίδια
Ε2. Ηλεκτροδιαθερμία υπέρθερμου σύρματος (hot wire cautery)
Ε3. Ηλεκτροχειρουργική εναλλασσόμενου ρεύματος
Ε4. Μαχαιρίδια πλάσματος
Ε5. Laser
Στ. Κρυοχειρουργική
Ζ. Χειρουργική αναρρόφηση
Η. Μέθοδοι διατομής και αιμόστασης οστών
Θ. Μέθοδοι σύγκλεισης μαλακών ιστών και παροχέτευσης τραυμάτων
Ι. Μέθοδοι σύγκλεισης οστών και αποκατάστασης οστικών ελλειμάτων
K. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 4. Συγγενείς ανωμαλίες περιοφθαλμικών ιστών
Α. Γενικότητες για τη διάπλαση των περιοφθαλμικών ιστών
Β. Συγγενής πτώση άνω βλεφάρου
Γ. Άλλες συγγενείς διαταραχές των βλεφάρων
Δ. Συγγενείς ανωμαλίες ρινοδακρυϊκού συστήματος
Ε. Θεραπεία συγγενών παθήσεων περιοφθαλμικής χώρας
Ε1. Θεραπεία συγγενούς πτώσης άνω βλεφάρου
Ε2. Θεραπεία λοιπών συγγενών αλλοιώσεων βλεφάρων
Ε3. Θεραπεία συγγενούς ατρησίας ρινοδακρυϊκού πόρου
Στ. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 5. Διαταραχές κατεύθυνσης και τριχοφυίας βλεφαρικού χείλους
Α. Παθοφυσιολογικά στοιχεία
Β. Κλινικός Έλεγχος
Γ. Ταξινόμηση εκτροπίου
Γ1. Ηλικιακό εκτρόπιο
Γ2. Παραλυτικό εκτρόπιο
Γ3. Ουλώδες εκτρόπιο
Γ4. Μετεγχειρητικό εκτρόπιο
Γ5. Μηχανικό εκτρόπιο
Γ6. Ανοφθαλμικό εκτρόπιο
Γ7. Σύνδρομο χαλαρού βλεφάρου (Floppy Eyelid Syndrome, FES)
Γ8. Συγγενές εκτρόπιο
Γ9. Εκτρόπιο δακρυϊκού σημείου (punctal ectropion)
Δ. Ταξινόμηση εντροπίου
Δ1. Ηλικιακό εντρόπιο
Δ2. Σπαστικό εντρόπιο
Δ3. Ουλώδες εντρόπιο
Δ4. Μετεγχειρητικό εντρόπιο
Δ5. Ανοφθαλμικό εντρόπιο
Δ6. Συγγενές εντρόπιο
Ε. Διαταραχές τριχοφυίας βλεφαρικού χείλους
Στ. Συνήθεις τεχνικές χειρουργικής αντιμετώπισης εκτροπίου και εντροπίου
Στ1. Οριζόντια βράχυνση άνω ή κάτω βλεφάρου με πενταγωνοειδή εκτομή
Στ2. Οριζόντια βράχυνση άνω ή κάτω βλεφάρου τη μέθοδο ταρσικής ταινίας (tarsal strip)
Στ3. Τοποθέτηση ραμμάτων εκστροφής στο κάτω βλέφαρο
Στ4. Διαδερμική επανακαθήλωση κατασπαστήρων κάτω βλεφάρου (επέμβαση Jones)
Στ5. Δια του επιπεφυκότα επανακαθήλωση κατασπαστήρων κάτω βλεφάρου
Στ6. Μεταμόσχευση δέρματος ή βλεννογόνου
Στ7. Επανατοποθέτηση προσθίων μορίων άνω βλεφάρου (anterior lamellar repositioning, ALR)
Στ8. Εκτομή δέρματος κάτω βλεφάρου
Στ9. Αποκατάσταση εκτροπίου δακρυϊκού σημείου
Η. Επιπλοκές χειρουργικών επεμβάσεων εντροπίου και εντροπίου
Θ. Τρόποι αντιμετώπισης έκτοπης τριχοφυίας στο βλεφαρικό χείλος
Ι. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 6. Επίκτητη Πτώση Άνω Βλεφάρου
Α. Παθοφυσιολογικά στοιχεία
Β. Ταξινόμηση
Γ. Κλινικός Έλεγχος
Δ. Χειρουργική αντιμετώπιση επίκτητης πτώσης άνω βλεφάρου
Δ1. Βράχυνση ή πρόσθια μετάθεση απονεύρωσης ανελκτήρος
Δ2. Βράχυνση ανελκτήρος
Δ3. Εκτομή μυός Muller και επιπεφυκότος
Δ4. Ανάρτηση βλεφάρου από μετωπιαίο μυ (frontalis sling)
Ε. Επιπλοκές χειρουργικής διόρθωσης επίκτητης πτώσης άνω βλεφάρου
Στ. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 7. Διαταραχές νεύρωσης στην περιοφθαλμική χώρα
Α. Παράλυση VII Συζυγίας
Α1. Κλινική Ανατομία VII Συζυγίας
Α2. Ταξινόμηση Παραλύσεων VII Συζυγίας και Κλινική Σημασία
Α3. Θεραπευτική αντιμετώπιση VII παράλυσης-Γενικότητες
Β. Άλλες καταστάσεις με διαταραχές νεύρωσης περιοφθαλμικά
Γ. Φαρμακολογικά δεδομένα βοτουλινικής τοξίνης
Δ. Θεραπευτική αντιμετώπιση καταστάσεων περιοφθαλμικής δυστονίας
Ε. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 8. Όγκοι βλεφάρων
Α. Γενικά
Β. Μη νεοπλασματικές εξεργασίες των βλεφάρων
Β1. Οξείες πυώδεις βλάβες
Β2. Κοκκιωματώδεις βλάβες
Β3. Ξανθώματα
Β4. Κυστικές βλάβες
Β5. Αγγειώδεις βλάβες
Γ. Καλοήθεις νεοπλασματικές εξεργασίες των βλεφάρων
Γ1. Όγκοι από τριχοθυλάκια
Γ2. Καλοήθεις μελανωτικοί όγκοι
Γ3. Αγγειώδεις όγκοι
Γ4. Αδενικοί όγκοι
Γ5. Θηλωματώδεις όγκοι
Γ6. Νευρογενείς όγκοι
Δ. Προκαρκινικές καταστάσεις
Δ1. Επιδερμικές βλάβες
Δ2. Μελαγχρωστικές βλάβες
Δ3. Θηλωματώδεις βλάβες
Ε. Κακοήθεις πρωτοπαθείς νεοπλασίες βλεφάρων-σχετική συχνότητα
Ε1. Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC)
Ε2. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC)
Ε3. Αδενοκαρκίνωμα
Ε4. Κακόηθες μελάνωμα του βλεφάρου
Ε5. Νευροενδοκρινική κακοήθεια βλεφάρου
Στ. Διαγνωστική όγκων βλεφάρων και έλεγχος ορίων εκτομής
Ζ. Μη χειρουργική αντιμετώπιση όγκων βλεφάρων
Η. Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων βλεφάρων
Θ. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 9. Επιβολβική παθολογία και χειρουργική
Α. Κλινική και παρακλινική εξέταση της οφθαλμικής επιφάνειας
Β. Νόσος Οφθαλμικής Επιφάνειας (Ocular Surface Disease, OSD)
Γ. Ουλώδεις και φλεγμονώδεις καταστάσεις επιπεφυκότα
Δ. Όγκοι οφθαλμικής επιφάνειας
Ε. Οφθαλμικό πτερύγιο
Στ. Χειρουργικές τεχνικές στην οφθαλμική επιφάνεια
Ζ. Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 10. Παθολογία και χειρουργική επίκτητων παθήσεων δακρυϊκής οδού
Α. Εισαγωγή
Β. Δακρυϊκή φυσιολογία και βιοχημεία
Γ. Επίκτητες διαταραχές δακρυϊκού αδένα
Δ. Ο ρόλος παθήσεων βλεφάρων και επιπεφυκότα στη δακρύρροια
Ε. Προσακκική απόφραξη ή στένωση (διαταραχές δακρυϊκών σημείων και σωληναρίων)
Στ. Παθολογία του δακρυϊκού ασκού
Ζ. Μετασακκική απόφραξη ή στένωση
Η. Ρινικές αλλοιώσεις με επίδραση στη δακρυϊκή αποχέτευση και επιτυχία μιας ασκορινοστομίας
Θ. Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 11. Όγκοι και Φλεγμονές Οφθαλμικού Κόγχου
Α. Γενικότητες
Β. Απεικόνιση κογχικών βλαβών
Γ. Τεχνικές βιοψίας κογχικών μαζών
Δ. Νεοπλασματικές κογχικές μάζες
Δ1. Αγγειογενείς μάζες
Δ2. Λεμφογενείς μάζες
Δ3.Μάζες δακρυϊκού αδένα
Δ4. Μάζες οπτικού νεύρου και μήνιγγας
Δ5. Νευρογενείς μάζες εκτός οπτικού νεύρου
Δ6. Μεσεγχυματογενεις μάζες
Δ7. Μεταστατικές μάζες
Δ8. Κογχικές νεοπλασματικές μάζες στην παιδική ηλικία
Ε. Μη λοιμώδεις μάζες και φλεγμονές κόγχου
Στ. Λοιμώδεις φλεγμονές και μάζες κόγχου
Ζ. Άλλες χωροκατακτητικές καταστάσεις κόγχου
Η. Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 12. Εκκένωση και Εξόρυξη Οφθαλμικού Βολβού και Εκκένωση Οφθαλμικού Κόγχου
Α. Εισαγωγικά στοιχεία
Β. Επιλογή χειρουργικής τεχνικής-πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Γ. Παθολογία του ανόφθαλμου κόγχου
Δ. Υλικά, τεχνολογία και τεχνικές τοποθέτησης κογχικών ενθεμάτων
Ε. Εκκένωση οφθαλμικού βολβού
Στ. Εξόρυξη οφθαλμικού βολβού
Ζ. Εκκένωση οφθαλμικού κόγχου
Η. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 13. Θυρεοειδική Οφθαλμοπάθεια
A. Γενικά και Παθογενετικά και Παθοφυσιολογικά Στοιχεία
B. Κλινικές περιοφθαλμικές εκδηλώσεις
Γ. Συστήματα ταξινόμησης της βαρύτητας της νόσου
Δ. Διάγνωση, παρακολούθηση και μη χειρουργική αντιμετώπιση
Ε. Διαφορική διαγνωστική
Στ. Συντηρητική θεραπεία θυρεοειδικής κογχοπάθειας
Ζ. Ακτινοθεραπεία θυρεοειδικής κογχοπάθειας
Η. Χειρουργική Θεραπεία θυρεοειδικής κογχοπάθειας
Η1. Αποσυμπίεση οφθαλμικού κόγχου
Η2. Αποκατάσταση στραβισμού
Η3. Χειρουργική βλεφάρων
Θ. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 14. Τραυματιολογία Οφθαλμικού Κόγχου και περιοφθαλμικής χώρας
Α. Εισαγωγή
Β. Κακώσεις μαλακών μορίων περιοφθαλμικής χώρας
Γ. Κατάγματα οφθαλμικού κόγχου
Γ1. Γενικότητες
Γ2. Κλινική εικόνα
Γ3. Σύνδρομο Υπερκόγχιου σχίσματος
Γ4. Σύνδρομο της κορυφής του οφθαλμικού κόγχου
Γ5. Θεραπευτική αντιμετώπιση συνδρόμων διαμερίσματος κόγχου
Γ6. Απεικονιστική διερεύνηση
Δ. Αντιμετώπιση καταγμάτων κόγχου
Δ1. Άμεση χειρουργική αντιμετώπιση
Δ2. Χειρουργική Αντιμετώπιση σε Δεύτερο Χρόνο (εντός 15 ημερών)
Ε. Τεχνικές χειρουργικής αντιμετώπισης καταγμάτων κόγχου
Ε1. Προσπελάσεις – Τομές
Ε2. Υλικά αποκατάστασης
Στ. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Κεφάλαιο 15. Κοσμητική Οφθαλμοπλαστική Χειρουργική
Α. Η έννοια της κοσμητικής και της διορθωτικής επέμβασης
Β. Επιλογή ασθενών και προεγχειρητικός έλεγχος
Γ. Βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρων
Δ. Βλεφαροπλαστική κάτω βλεφάρων
Ε. Ανύψωση φρυδιών
Στ. Ανύψωση μέσου προσώπου (mid-face lift) και κογχικά ενθέματα
Ζ. Χρήση ενέσιμων αλλοπλαστικών υλικών αποκατάστασης όγκου (fillers)
Η. Μεταμόσχευση λίπους
Θ. Βοτουλινική τοξίνη στην κοσμητική Οφθαλμοπλαστική Χειρουργική
Ι. Χημική αποφολίδωση δέρματος (chemical peel)
Κ. Laser (Laser Skin Resurfacing, LSR) στην κοσμητική Οφθαλμοπλαστική Χειρουργική
Λ. Χρήση ραμμάτων ανύψωσης (thread lift)
Μ. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Ευρετήριο Όρων

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.