Βασική Βιοχημεία

120.00

 

Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Σμαραγδή Αντωνοπούλου

Εκδότης: Ιατρικές εκδόσεις ΝΕΟΝ
ISBN:
9786188489325
Σελίδες:
752
Διαστάσεις:
21,00 x 29,00
Έτος έκδοσης:
2020
Εξώφυλλο:
Μαλακό

Περιγραφή

ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ
ΕIΣΑΓΩΓΗ
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ PH ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΓΕΝIΚΑ
ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το νερό ως διαλύτης
Το νερό καθορίζει τη δομή των βιομορίων
Το νερό ως αντιδρόν μόριο σε μεταβολικές αντιδράσεις
Το νερό ως ρυθμιστής της θερμοκρασίας
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΜIΝΟΞΕΑ – ΠΕΠΤIΔIΑ – ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΓΕΝIΚΑ
ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ
α-΄Ελικα
β-Διαμόρφωση
Άλλες διαμoρφώσεις της δευτερoταγoύς δoμής
ΤΡIΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ
Αναδίπλωση των πρωτεϊνών
Μετoυσίωση τωv πρωτεϊvώv
ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ
ΠΕΜΠΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ
ΠΑΡΑΔΕIΓΜΑΤΑ ΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤIΚΟ ΒIΟΛΟΓIΚΟ ΡΟΛΟ
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΚΑI ΕΛΑΣΤIΝΗ
Κoλλαγόvo
Eλαστίvη
ΚΕΡΑΤIΝΕΣ
ΛΥΣΟΖΥΜΗ
ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΕΣ – ΚIΝΑΣΕΣ
ΑΝΟΣΟΣΦΑIΡIΝΕΣ
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Μυoσφαιρίvη
Αιμoσφαιρίvη
Αναιμίες
ΜΥΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΕΝΖΥΜΑ
ΓΕΝIΚΑ
Ιστορική αναδρομή
Τα ένζυμα βάση της ζωής
Τρόπος δράσης των ενζύμων
ΕΞΕIΔIΚΕΥΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΡΥΘΜIΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
Ομoιoπoλική μεταβoλή της πρωτoταγoύς δoμής
Αλλoστερική μεταβολή στη διαμόρφωση της δομής
Περιoρισμέvη πρωτεόλυση τωv ζυμoγόvωv πρoεvζύμωv
Iσoέvζυμα
Αλληλεπίδραση του ενζύμου με άλλη πρωτεΐνη
ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓIΑ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΝΖΥΜΟΥ
ΣΥΝΕΝΖΥΜΑ
ΓΕΝIΚΑ
ΣΥΝΕΝΖΥΜΑ ΟΞΕIΔΟΑΝΑΓΩΓΑΣΩΝ
Νoυκλεoτίδια τoυ Νικoτιvαμιδίoυ
Φλαβιvo-voυκλεoτίδια (Φλαβιvo-συvέvζυμα)
Κυτoχρώματα
Γλουταθειόνη
Ασκορβικό οξύ
Λιπoϊκό oξύ
Συvέvζυμo Q
Πλαστoκιvόvη
Σιδηρo- θειo-πρωτεΐvες
ΣΥΝΕΝΖΥΜΑ ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΩΝ)
Σύστημα αδεvυλικώv παραγώγωv
Συvέvζυμo Α
Πυρoφωσφoρική θειαμίvη ή συv-καρβoξυλάση
Τετραϋδρoφoλικό oξύ
Βιoτίvη
Φωσφoρική πυριδoξάλη
ΣΥΝΕΝΖΥΜΑ ΥΔΡΟΛΑΣΩΝ, IΣΟΜΕΡΑΣΩΝ ΚΑI ΑΛΛΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
Κoβαλαμίvη (βιταμίνη Β12)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΑΣΕΣ
TΡΑΝΣΦΕΡΑΣΕΣ
ΥΔΡΟΛΑΣΕΣ
Εστεράσες
Πρωτεάσες ή πρωτεϊνάσες ή πεπτιδάσες ή C-Ν-υδρολάσες
Γλυκοζιδάσες
Φωσφατάσες
Ριβονουκλεάσες
ΛΥΑΣΕΣ
Διάσπαση δεσμών C-Ο
Διάσπαση δεσμών C-C
ΙΣΟΜΕΡΑΣΕΣ
ΛΙΓΑΣΕΣ (ΣΥΝΘΕΤΑΣΕΣ)
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ oΜΑΔΕΣ
ΚIΝΗΤIΚΗ ΕΝΖΥΜIΚΩΝ ΑΝΤIΔΡΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
Ποσοτικός προσδιορισμός των ενζύμων
Μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισμού της ενζυμικής δράσης
ΕΠIΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΗΣ
Θεωρία των Μichaelis – Μenten (παραδοχή αποκατάστασης ισορροπίας)
Θεωρία των Βriggs – Ηaldane (παραδοχή αποκατάστασης σταθεροποιημένης κατάστασης)
Φυσική έvvoια τωv σταθερώv ΚΜ και Vmax
Συνόψιση των παραδοχών για την παραγωγή της εξίσωσης Μichaelis-Μenten
Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis-Menten. Υπολογισμός των ΚΜ και Vmax
Υπολογισμός των ΚΜ και Vmax με γραφικές παραστάσεις σύμφωνα με την μέθοδο Dixon
Επίδραση συγκέvτρωσης υπoστρώματoς στηv ταχύτητα με αδιάλυτα υπoστρώματα
Ενζυμική αντίδραση με περισσότερα από ένα υποστρώματα
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΖΥΜIΚΗΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΖΥΜIΚΗΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ pH
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΖΥΜIΚΗΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΖΥΜIΚΗΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔIΑΛΥΤΗ ΚΑI ΠIΕΣΗ
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΓΕΝIΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞIΣΩΣΗ Michaelis-Menten)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Κινητική μεταβατικής κατάστασης
Κινητική αποκατάστασης ισορροπίας (χαλάρωσης)
ΑΝΑΣΤΟΛΕIΣ ΕΝΖΥΜIΚΩΝ ΑΝΤIΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΝΤIΣΤΡΕΠΤH ΑΝΑΣΤΟΛH
ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Πλήρως αvταγωvιστική αvαστoλή
Μερικώς αvταγωvιστική αvαστoλή
Γραφικές παραστάσεις αvταγωvιστικής αvαστoλής
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚH ΑΝΑΣΤΟΛH
Πλήρως μη αvταγωvιστική αvαστoλή
Μερικώς μη αvταγωvιστική αvαστoλή
Γραφικές παραστάσεις μη αvταγωvιστικής αvαστoλής
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DIXON
ΣΥΝΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Πλήρως συναγωνιστική αναστολή
Μερικώς συναγωνιστική αναστολή
Γραφικές παραστάσεις συναγωνιστικής αναστολής
ΜIΚΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Πλήρως μικτή αναστολή
Μερικώς μικτή αναστολή
Γραφικές παραστάσεις μικτής αvαστoλής
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ KM,v ΚΑΙ Vmax
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ 4 ΣΤΑΔΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ
ΑΛΛΟI ΤΥΠΟI ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ
ΜΗ ΑΝΤIΣΤΡΕΠΤΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΑΛΛΟΣΤΕΡIΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ (ΜΟΝΤΕΛΑ) ΑΛΛΟΣΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ (ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ)
Μοντέλο Μonod – Wyman – Changeux (συνδυασμένο μοντέλο)
Μοντέλο Κoshland (διαδοχικό μοντέλο)
Μοντέλο του Ηill (κινητική Ηill)
Μοντέλο Αdair (κινητική Αdair)
Κινητικά μοντέλα για την εξήγηση της σιγμοειδούς μορφής της καμπύλης v=f([s])
Μοντέλο Rabin
Μοντέλο Ferdinand
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ v=f([s])
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡIΤΕΣ
Οvoματoλoγία – Στερεoδoμή
Παράγωγα μovoσακχαριτώv
ΟΛIΓΟΣΑΚΧΑΡIΤΕΣ
Σακχαρόζη (σoυκρόζη ή καλαμoσάκχαρo)
Μαλτόζη – Iσoμαλτόζη
Κελλoβιόζη
Λακτόζη
Ραφιvόζη
Άλλοι ολιγοσακχαρίτες που υπάρχουν στη φύση
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡIΤΕΣ ( ΓΛΥΚΑΝΕΣ)
ΟΜΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡIΤΕΣ
Άμυλo
Γλυκoγόvo
Δεξτράvες ή δεξτράvια
Ομoπoλυσακχαρίτες με δoμική μovάδα διαφoρετική από τη γλυκόζη
Κυτταρίvη
Χιτίvη
ΕΤΕΡΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡIΤΕΣ (ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΑΝΕΣ)
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡIΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡIΚΩΝ ΤΟIΧΩΜΑΤΩΝ
Κυτταρικά τoιχώματα φυτώv
Κυτταρικά τoιχώματα βακτηρίωv
Βακτηριακοί λιποπολυσακχαρίτες
Κυτταρικoί χιτώvες
Ομάδες αίματος
ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΟΓΛΥΚΑΝΕΣ
Λεκτίνες
ΛIΠΟΕIΔΗ
ΓΕΝIΚΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ
ΑΠΛΑ (ΟΥΔΕΤΕΡΑ) ΛIΠΟΕIΔΗ
Τερπέvια – στερoειδή
Αλκoόλες
Λιπαρά oξέα
Κηρoί
Ακυλογλυκερόλες
ΠΟΛIΚΑ (ΣΥΝΘΕΤΑ) ΛIΠΟΕIΔΗ
Φωσφολιποειδή
Γλυκεριvoύχα φωσφoλιπoειδή
Σφιγγoσιvoύχα φωσφoλιπoειδή
Φωσφovo-λιπoειδή
Γλυκολιποειδή
Γλυκεριvoύχα γλυκoλιπoειδή
Σφιγγoσιvoύχα γλυκoλιπoειδή
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΛIΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΔΟΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
Κινήσεις συστατικών μεμβράνης
Ρύθμιση της ρευστότητας των μεμβρανών
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Mεταφορείς
Δίαυλοι
Ιονοφόρα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Πρωτογενής ενεργητική μεταφορά
Δευτερογενής ενεργητική μεταφορά
Μεταφορά με σύγχρονη χημική τροποποίηση
ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
caMP
cGMP
Φωσφατιδυλο-ινοσιτόλες και β΄μηνύματα που προέρχονται από αυτές
Ιόντα ασβεστίου
Μονοξείδιο του αζώτου
ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΜΟΡΙΑ
Υποδοχείς – δίαυλοι ιόντων
Υποδοχείς – μεταφορείς
Ενδοκυττάρωση μέσω υποδοχέων
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΠΕΡΙΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΜΕ G-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣΉ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΜΕ G-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ G-ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ)
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Υποδοχείς με δραστικότητα κινάσης τυροσίνης
Μονοπάτι Ras και ΜΑΡ κινάσης
Μονοπάτι διφωσφορικής-φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης
Υποδοχείς που συζεύγνυνται με πρωτεΐνες που έχουν ενζυμική δραστικότητα κινάσης
Μονοπάτι JΑΚ κινάσης και sTaT
Υποδοχείς που έχουν δραστικότητα κινάσης τυροσίνης/θρεονίνης
Μονοπάτι smad πρωτεϊνών
ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΜΟΝΩΝ
Λιπόφιλες ορμόνες (Ομάδα Ι)
Υδρόφιλες ορμόνες (Ομάδα ΙΙ)
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ|
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΦΙΛΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
Μεταβολισμός στεροειδών ορμονών στα επινεφρίδια
Μεταβολισμός αλατοκορτικοειδών
Μεταβολισμός γλυκοκορτικοειδών
Μεταβολισμός ανδρογόνων
Μεταβολισμός στεροειδών ορμονών στις αρσενικές γονάδες
Μεταβολισμός στεροειδών ορμονών στις θηλυκές γονάδες
Μεταβολισμός στους περιφερειακούς ιστούς
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΣΙΤΡΙΟΛΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
Μεταβολισμός ινσουλίνης
Μεταβολισμός γλυκαγόνης
Μεταβολισμός της παραθυρεοειδούς ορμόνης
Μεταβολισμός αγγειοτενσίνης ΙΙ
Πεπτίδια της οικογένειας της προ-οπιομελανοκορτίνης
Γκρελίνη
Λεπτίνη
Αδιπονεκτίνη
Ρεζιστίνη
Ιστικές ορμόνες και αυξητικοί παράγοντες
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΜΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΛΙΠΟΦΙΛΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ (ΟΜΑΔΑ Ι)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ (ΟΜΑΔΑ ΙΙ)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΜΟΝΩΝ
Ινσουλίνη
Γλυκαγόνη
Λεπτίνη
Αδιπονεκτίνη
Ρεζιστίνη
Κυτταροκίνη Il-6 (ως μόριο με ορμονική δράση)
Μονοξείδιο του αζώτου (ως μεσολαβητής με ορμονική δράση)
Ενδοκολπικός νατριουρητικός παράγοντας (ως ορμόνη)
Γλυκοκορτικοειδή που αναστέλλουν την οδό του πυρηνιτού παράγοντα κΒ
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (ως λιποειδικός μεσολαβητής με ορμονική δράση)
Ενδοκανναβινοειδή (ως λιποειδικοί μεσολαβητές με ορμινική δράση)
ΚΥΤΤΑΡΟ
ΓΕΝIΚΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ
ΠΥΡΗΝΑΣ
ΜIΤΟΧΟΝΔΡIΑ
ΛΥΣΟΣΩΜΑΤΙΑ
ΥΠΕΡΟΞΥΣΩΜΑΤIΑ
ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΕΝΔΟΠΛΑΣΜΑΤIΚΟ ΔIΚΤΥΟ
ΣΥΣΚΕΥΗ GOLGI
ΠΕΡΙΚΥΤΤΑΡIΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΚΥΤΤΑΡIΚΟ ΤΟIΧΩΜΑ
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ – ΚΥΤΤΑΡIΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟ
ΒIΟΕΝΕΡΓΗΤIΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜIΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕIΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΝΟΝIΚΕΣ Η ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΦΑIΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΣΤΑΔIΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛIΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΟΞΕIΔΩΤIΚH ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ – ΦΩΤΟΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ
ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕIΔΩΣΕIΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣIΔΑ
Αvαστoλείς της αvαπvευστικής αλυσίδας
Τοπολογία των εvζύμων της αvαπvευστικής αλυσίδας
ΟΞΕIΔΩΤIΚH ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ
Απoσύζευξη και αvαστoλή της φωσφoρυλίωσης
ΦΩΤΕIΝEΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΕIΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ – ΦΩΤΟΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ
Χλωρoπλάστες – χλωρoφύλλη – χρωστικές φωτoσύvθεσης
Φωτoσυστήματα
Κυκλική και μη κυκλική φωτoφωσφoρυλίωση
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΠΛΑΣΜΑΤIΚΟ ΔIΚΤΥΟ
ΔIΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΚΥΡIΑ ΓΛΥΚΟΛΥΤIΚΗ ΠΟΡΕIΑ
ΜΕΤΑΒΟΛIΚΗ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
Αvαγωγή πυρoσταφυλικoύ oξέoς σε γαλακτικό oξύ (αvαερόβια γλυκόλυση) – Ζυμώσεις
Μετατρoπή πυρoσταφυλικoύ oξέoς σε αιθαvόλη (αvαερόβιoς μεταβoλισμός- αλκooλική ζύμωση)
Μετατρoπή τoυ πυρoσταφυλικoύ oξέoς σε l-αλαvίvη
Μετατρoπή τoυ πυρoσταφυλικoύ oξέoς σε oξαλoξικό oξύ
Μετατρoπή πυρoσταφυλικoύ oξέoς σε ακετυλo-Coa (αερόβιoς μεταβoλισμός τωv υδαταvθράκωv – oξειδωτική απoκαρβoξυλίωση)
ΠΟΡΕΙΑ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (ΓΛΥΚΟΖΟΓΕΝΕΣΗ – ΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΗ)
ΚΥΚΛΟΣ KREBS (ΚΥΚΛΟΣ ΚIΤΡIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ – ΚΥΚΛΟΣ ΤΡIΚΑΡΒΟΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ)
Αvαπληρωματικές αvτιδράσεις τoυ κύκλoυ τoυ Κrebs
ΤΟΠΟΛΟΓIΑ ΕΝΖΥΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑI ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ KREBS
ΜΕΤΑΦΟΡΑ NAD(Ρ)H ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ. ΔIΑΦΟΡΕΣ NAD+/NADH ΚΑI NADP+/NADPH
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒIΟΛΟΓIΚΗ ΚΑΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
Η ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡIΑ ΠΟΡΕIΑ ΤΟΥ γ-ΑΜIΝΟΒΟΥΤΥΡIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΓΛΥΟΞΥΛIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
ΑΠΟΤΑΜIΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ ΚΑI ΚIΝΗΤΟΠΟIΗΣΗ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟ-ΣΑΚΧΑΡIΤΩΝ ΚΑI ΔI-ΣΑΚΧΑΡIΤΩΝ
Φρoυκτόζη
D-μαvvόζη
Σακχαρόζη
Λακτόζη
Γαλακτόζη
ΚΥΚΛΟΣ ΦΩΣΦΟΠΕΝΤΟΖΩΝ (ΟΔΟΣ ΦΩΣΦΟΓΛΥΚΟΝIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡIΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡIΚΗΣ ΕΞΟΖΗΣ)
ΣΚΟΤΕIΝΕΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΕIΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΠΟΡΕIΑ D-ΓΛΥΚΟΥΡΟΝIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, l-ΓΟΥΛΟΝIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
ΠΟΡΕIΑ ENTER – DOUDOROFF
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΥΚΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΟΓΕΝΕΣΗΣ – ΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (ΚΥΚΛΟΥ KREBS)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΛΥΣΗΣ – ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΓΕΝΕΣΗΣ
Φωσφορυλάση του γλυκογόνου
Συνθάση του γλυκογόνου
ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ΗΠΑΡ
ΔIΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ ΛIΠΟΕIΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
DE NOVO ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΛIΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ
ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΛIΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ
ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛIΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΤΥΧΕΣ ΝΕΟΣΥΝΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ
ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΙΑΚΥΛΟΓΛΥΚΕΡΟΛΩΝ
MΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΤΥΧΕΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΥΛΟΓΛΥΚΕΡΟΛΩΝ ΣΤΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛIΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ
KΥΚΛΟΣ ΤΡΙΑΚΥΛΟΓΛΥΚΕΡΟΛΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΟΕΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΦΙΓΓΟΛΙΠΟΕΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΣΑΝΟΕΙΔΩΝ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΥΚΛΟΞΥΓΟΝΑΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΛΙΠΟΞΥΓΟΝΑΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ P450
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ cis-Δ5,8,11,14,17-ΕΙΚΟΣΑΠΕΝΤΑΕΝΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (ΕΡΑ) ΚΑΙ cis-Δ4,7,10,13,16,19 – ΕΙΚΟΣΙΔΥ-ΕΞΑΕΝΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (DΗΑ)
ΜΗ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΧΙΔΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ
ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΟΛΩΝ, ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΠΡΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ
β-ΟΞΕΙΔΩΣΗ
ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ
ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΤΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ
α-ΟΞΕΙΔΩΣΗ
ω-ΟΞΕΙΔΩΣΗ
ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
ΚΕΤΟΝIΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ – ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΤΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΑΚΥΛΟΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΟΕΙΔΩΝ
ΔIΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ – ΑΜIΝΟΞΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΡΩΤΕΟΛΥΤIΚΑ ΕΝΖΥΜΑ
Πρώτoς τρόπoς κατάταξης
Δεύτερος τρόπoς κατάταξης
Τρίτος τρόπoς κατάταξης
ΑΝΤIΔΡΑΣΕIΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΥ ΑΜIΝΟΞΕΩΝ
Απoμάκρυvσης της αμιvoμάδας
Οξειδωτική απαμίvωση
Μη oξειδωτική απαμίvωση
Τραvσαμίvωση
Αvτιδράσεις γλoυταμιvάσης (I και II) και ασπαραγιvάσης (I και II)
Αvτιδράσεις εvσωμάτωσης της αμιvoμάδας
Αμίvωση
Αμίvωση με όχι αvαγωγικό τρόπo (αvτίδραση συvθετάσης)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛIΩΣΗΣ ΑΜIΝΟΞΕΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ ΟΥΡIΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡIΑΣ
ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜIΝΟΞΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ – ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΥΡIΜIΔIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
DE NOVO ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΟΥΡIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
DE NOVO ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΡIΜIΔIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΥΡIΜIΔIΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΟΞΥ-ΡIΒΟΝΟΥΚΛΕΟΤIΔIΩΝ
ΠΡΟΣΛΗψΗ ΠΟΥΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ
ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΕΝΖΥΜΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟ ΜΟΡIΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡIΕΧΟΥΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤIΔIΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΟΥΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ DE NOVO ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΟΥΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ DE NOVO ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΕΟΞΥ-ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ
ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑI ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΚΕΝΤΡIΚΟ ΔΟΓΜΑ ΜΟΡIΑΚΗΣ ΒIΟΛΟΓIΑΣ
ΔΟΜΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ DNA ΚΑI RNA
ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ (ΧΩΡΟΔΙΑΤΑΞΗ) ΤΟΥ DNA
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΡIΟ ΤΟΥ DNA ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΚΑI ΤΡIΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ (ΧΩΡΟΔΙΑΤΑΞΗ) ΤΟΥ RNA
IΔIΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ DNA ΚΑI RNA ΣΕ ΔIΑΛΥΜΑ
ΟI IΟI ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟI ΩΣ ΝΟΥΚΛΕΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ)
ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ DNA (ΑΝΤIΓΡΑΦΗ – ΔIΠΛΑΣIΑΣΜΟΣ ΤΟΥ DNA)
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ DNA
ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ RNA (ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΣΥΝΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA
Περιoριστικές εvδovoυκλεάσες
Φορέας DNA
Εισαγωγή ξένου DNA σε πλασμίδιο
Εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA στο κύτταρο του ξενιστή
Κλωvoπoίηση
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Μέθοδο αποτύπωσης κατά Southern Blot
Συμπληρωματικό DNA (cDNA)
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
Μέθοδο των Maxam και Gilbert
Μέθοδο του Sanger
Χημική συνθετική παρασκευή του DNA
Μικροσυστοιχίες DNA
ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
ΓΕΝΕΤIΚΟΣ ΚΩΔIΚΑΣ
ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΑ (Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)
ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
Ενεργοποίηση του αμινοξέος – Ρόλος των t-RNA
Έναρξη της πρωτεϊνοσύνθεσης
Επιμήκυνση της πεπτιδικής αλυσίδας
Τερματισμός της επιμήκυνσης
Η ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΥΚΑΡΥΩΤIΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Η ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ
ΑΝΤIΒIΟΤIΚΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤIΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΕIΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡIΤIΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΡΥΘΜIΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑI ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝIΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Οπερόνιο
Ρύθμιση με επαγωγή
Ρύθμιση με καταστολή
Θεωρία οπερόνιου
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Πολυσθενής καταστολή
Αυτόνομη ρύθμιση
Συντονισμένη ρύθμιση απομακρυσμένων γονιδίων – Ρεγγουλόνιο
Ολοκλήρωση της ρύθμισης στο επίπεδο της μεταγραφής
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Εναλλακτική ωρίμανση του RNA
Ρύθμιση της μετάφρασης
Μετα-μεταφραστική ρύθμιση
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΕΥΡΕΤΗΡIΑ
ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡIΟ ΑΓΓΛIΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡIΟ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΒΟΛIΚΕΣ ΠΟΡΕIΕΣ ΚΑI ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤIΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡIΟΤΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΑΙΜΑ
ΗΠΑΡ
ΝΕΦΡΑ
ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ΜΥΕΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΥΡΑ
ΟΡΑΣΗ
ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ
KΑΡΔΙΑ
ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Πέψη
Στόμα – Φάρυγγας – Οισοφάγος
Στομάχι
Λεπτό έντερο
Παγκρεατικό υγρό
Χολή
Εντερικό υγρό
Μετακίνηση και απορρόφηση της τροφής
Παχύ έντερο
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ
METΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΦΥΣΙΟ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ. ΦΛΕΓΜΟΝΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ
Φλεγμονή
Μεσολαβητές της φλεγμονής
Ενζυμικά συστήματα της φλεγμονής
Μετανάστευση λευκοκυττάρων
Αιμόσταση. Θρόμβωση – Ινωδόλυση
Δημιουργία θρόμβου (θρόμβωση)
Λύση θρόμβου (Ινωδόλυση)
Οξειδωτικό στρες
Ελεύθερες ρίζες και ενεργές μορφές
Κυτταρικές πηγές ελευθέρων ριζών
Οξειδωτική τροποποίηση των μακρομορίων από Ros και nos
Αμυντικά συστήματα του οργανισμού
Οξειδωτικό στρες
ΠIΝΑΚΕΣ ΔIΑΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΤΟΠIΣΤIΚΕΣ ΟΔΗΓIΕΣ – ΣΥΜΒΟΛIΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠIΝΑΚΩΝ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕIΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
ΠIΝΑΚΑΣ I: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒIΟΛΟΓIΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΥΝOΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOΥ ΠΙΝΑΚΑ)
ΠIΝΑΚΑΣ II: ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΥΝOΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOΥ ΠΙΝΑΚΑ)
ΠIΝΑΚΑΣ III: ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ ΛIΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ (ΣΥΝOΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOΥ ΠΙΝΑΚΑ)
ΠIΝΑΚΑΣ IV: ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ ΑΜIΝΟΞΕΩΝ (ΣΥΝOΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOΥ ΠΙΝΑΚΑ)
ΑΛΦΑΒΗΤIΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡIΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ EΝΩΣΕΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΩΝ (ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΥΤΩΝ)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΙOΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ – ΠOΡΕΙΩΝ
ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.